ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η συνεργασία μεταξύ της Φαρμακοβιομηχανίας, των Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων (ΕΥΦ) βελτιώνει την ανάπτυξη και την αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων.Η διαφανής αυτή σχέση αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της συνεργασίας μεταξύ της Φαρμακοβιομηχανίας, των ΕΥ και των ΕΥΦ. Στη FARAN S.A. δέσμευσή μας είναι η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ενώ έχει εγκαταστήσει και ακολουθεί ένα εσωτερικό σύστημα επαγγελματικών πρακτικών και διαδικασιών (FP3). Όπως σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με το Νόμο 4316/2014, άρθρο 66 παράγραφος 7α, τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και τoν Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η FARAN S.A. είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τις παροχές της προς του ΕΥ και τους ΕΥΦ.